Skip links

Privatumo politika

UAB iTakeOff, į. k. 304299909, adresas Širvintų g. 3-2, LT-50174 ,Kaunas, tel. Nr. : +37068273508 el. paštas: info@itakeoff.lt,rūpinasi Jūsų duomenų saugumu ir itin vertina ir saugo Jūsų privatumą.

Todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie UAB ITakeOff nuostatas ir principus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB ITakeOff interneto svetainėje, registruojatės į UAB ITakeOff paslaugas pildydami registracijos formas, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas UAB ITakeOff atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, kai esate nukreipiami iš UAB ITakeOff interneto svetainės (tinklo).

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

UAB ITakeOff vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad UAB ITakeOff tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis UAB ITakeOff  produktais ir paslaugomis sudarymas ir administravimas;
 • sutarčių vykdymo tikslu;
 • teikiant mokymų užsisakymo paslaugas;
 • vertinant Klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • Kliento ir (arba) UAB ITakeOff interesų apsauga (teikiamų paslaugų kokybės tikrinimas, neteisėto naudojimosi paslaugomis užtikrinimas);
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą bei papildomų paslaugų teikimą ar siūlymą jas teikti, Kliento nuomonės teiravimąsi, rinkos tyrimus ir statistinių duomenų rinkimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais;
 • užtikrinant Klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
 • teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas;
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant UAB ITakeOff darbuotojų duomenis.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

UAB ITakeOff renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, asmens tapatybės dokumento duomenis, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, kurie surinkti klientui atvykus į UAB ITakeOff padalinius, (vaizdo stebėjimo duomenys) arba bendraujant su UAB ITakeOff telefonais, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai;
 • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir UAB ITakeOff paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • duomenys, susiję su Kliento lankymusi UAB ITakeOff interneto svetainėse arba naudojantis kitais UAB ITakeOff komunikacijos kanalais (facebook, instagram, LinkedIn, Mailerlite, Tidio ir pan.).
 • duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus ir skundus, taikomas paslaugų mokesčius ir kt.;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

UAB ITakeOff gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su UAB ITakeOff sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį (žodinę, rašytinę, pateikiat užsakymą, užklausą). UAB ITakeOff teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai UAB ITakeOff tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo UAB ITakeOff gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, vykdo apklausas). UAB ITakeOff gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

UAB ITakeOff saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Jei teisės aktuose nėra nustatyta dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų, saugojimo terminų, šie dokumentai saugomi iki 2 metų nuo santykių su Jumis pasibaigimo dienos. Pasibaigus šiame punkte minimiems terminas, asmens duomenų įrašai sunaikinami ir/ar dokumentai perduodami archyvavimui.

UAB ITakeOff imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam UAB ITakeOff teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 • UAB ITakeOff tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka UAB ITakeOff tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą UAB ITakeOff perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

 

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB ITakeOff su prašymu suteikti informaciją apie UAB ITakeOff tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip UAB ITakeOff juos tvarko;
 • kreiptis į UAB ITakeOff su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į UAB ITakeOff su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB ITakeOff arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • teisę į duomenų perkeliamumą, t.y. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte UAB ITakeOff įmonei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad UAB ITakeOff įmonė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į UAB ITakeOff įmonę elektroniniu paštu info@itakeoff.lt ar atvykę adresu: Širvintų g. 3-2, LT-50174, Kaunas

Primename, kad siekiant, kad Jūsų duomenys būtų saugūs ir neteisėtai neatskleisti, turėkite su savimi savo asmens dokumentą ar rašydami prašymą pasirašykite jį saugiu elektroniniu parašu.

Taip pat Jūs turite teisę kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į UAB ITakeOff įmonę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu info@itakeoff.lt;
 • žodžiu – telefonu Nr. +37068273508;
 • raštu – adresu Širvintų g. 3-2, LT-50174, Kaunas
 • atvykus į UAB ITakeOff padalinį.

 

UAB ITakeOff SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus UAB ITakeOff serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
 • registruojantis UAB ITakeOff savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją bei norimo vizito informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamą apsilankymo datą ir laiką bei Jūsų pranešimo tekstą mums.

Surinktus duomenis apie UAB ITakeOff svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti UABITakeOff įmonėje nedirbantys asmenys. Be to, UAB ITakeOff įmonės portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

UAB ITtakeOff darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir UAB ITakeOff įmonės svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

UAB ITakeOff įmonei atnaujinus šią privatumo politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje.

Ši politika parengta atsižvelgiant į UAB ITakeOff asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles. Norėdami susipažinti su išsamiomis taisyklėmis galite visada kreiptis į UAB ITtakeOff įmonę el. paštu: info@itakeoff.lt ar atvykti į UAB ITtakeOff įmonės buveinę adresu: Širvintų g. 3-2, LT-50174, Kaunas